جراحی های ارتوپدی و ستون مهره

مرکز ارتوپدی پارس وت با بهرگیری از دستگاه پیشرفته C-Arm با حداقل میزان برش و اطمینان بیشتر جراحی های به کمک تکنیک های  IR تثبیت شکستگی ها و اسیب های ستون مهره و نخاع در سگ ها, گربه ها و سایر حیوانات انجام میگردد.

جهت ارجاع فرم میبایست ۱۲ ساعت قبل از معاینه جراحی به مرکز درمانی ارسال گردد.

EnglishIran